Huisreglement

Huisreglement BCL Treffe 2017 te St. Odiliënberg

Om het evenement zo veilig mogelijk te laten verlopen heeft de organisatie regels opgesteld. Bij betreding van de evenementenlocatie gaat de bezoeker automatisch akkoord met deze huisregels.

ALGEMEEN

Stichting BCL Treffen 2017, dan wel de personen hiervoor werkzaam, kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor enig letsel en / of materiele schade, die bezoekers van het evenement kunnen ondervinden.
Het programma is onder voorbehoud. De organisatie behoudt zich het recht voor het programma te wijzigen.

LEEFTIJD

Voor het BCL Treffe geldt geen leeftijdsgrens. Bezoekers zijn verplicht om zich te kunnen legitimeren conform de wettelijke identificatieplicht (identiteitskaart, paspoort of rijbewijs). Indien je geen legitimatiebewijs bij je hebt, indien hier om wordt gevraagd, word je geweigerd tot het evenement.

ZERO TOLERANCE DRUGSBELEID

Het BCL Treffe is een drugsvrij evenement en hanteert dus een zero tolerance beleid. Het is verboden om op het evenement drugs te gebruiken. Bij constatering hiervan zal je van het evenement worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te bezitten. Bij constatering hiervan zal je van het evenement worden verwijderd. Het is verboden tijdens het evenement drugs te verhandelen. Bij constatering hiervan zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd en zal de bezoeker aan de politie worden overgedragen. Het is verboden het evenement onder invloed van drank en/of drugs te betreden. Indien dit wordt geconstateerd, zal de toegang worden geweigerd.

JONGEREN  –  NIX18

Voor bezoekers tussen 18 en 25 is aan de bonnenverkoop een apart loket voorzien. Aan dit loket kun je indien je 18+ bent op basis van legitimatie een apart polsbandje verkrijgen. Alleen met dit polsbandje kun je tijdens het evenement alcoholhoudende consumpties verkrijgen.
Dus < 25 jaar en geen speciaal polsbandje, geen alcohol aan de bar !
Bezoekers onder de leeftijd van 18 jaar die op welke manier dan ook aan alcoholhoudende consumpties zijn gekomen en deze nuttigen worden van het evenement verwijderd bij controle.

TOEGANG

Om toegang te krijgen tot BCL Treffe dien je in het bezit te zijn van een geldig entreebewijs of uitnodiging.

TOEGANGSCONTROLE

Iedere bezoeker kan bij het betreden van het evenement worden gecontroleerd door een veiligheidsmedewerker. Het volledig weigeren van de controle kan tot gevolg dat de toegang zal worden geweigerd. Deze controle is ingesteld om alle bezoekers, gasten, medewerkers en artiesten in verband met de algemene veiligheid te beschermen.

OPVOLGEN AANWIJZINGEN EN INSTRUCTIES

Aanwijzingen en instructies van het (beveiligings) personeel dienen direct opgevolgd te worden. Bij agressief gedrag volgt directe verwijdering en overdracht aan de politie

HET IS VERBODEN OM HET EVENEMENT MET HET VOLGENDE TE BETREDEN

Softdrugs, harddrugs, etenswaren, (alcoholische) dranken , glaswerk, (plastic) flessen, blikjes, (huis)dieren, voorwerpen met discriminerende en/of provocerende teksten en/of uitingen, slag-, steek, vuur– of stootwapens of andere voorwerpen die als wapen zouden kunnen aangewend, voorwerpen die de veiligheid, gezondheid of welzijn van de bezoekers negatief kunnen beïnvloeden, spuitbussen, verstuivers, vuurwerk, fakkels, professionele video, audio, opname en fotoapparatuur (hieronder wordt niet verstaan, digitale compacte camera ́s en mobiele telefoons met een fotocamerafunctie). Dit alles op straffe van inbeslagname en / of aangifte.

Het is verboden handel te drijven op en rond het evenement zonder toestemming van de organisatie

DIEFSTAL EN VERLIES

Bezoekers zijn zelf verantwoordelijk voor hun spullen. De organisatie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor diefstal, vernieling en/of kwijt raken van spullen. De organisatie adviseert om geen waarde volle spullen mee te nemen naar het evenement en/of achter te laten in de auto.

CONSUMPTIEBONNEN

Drank en eten kan worden betaald met de hiervoor aangestelde consumptiebonnen. Deze zijn verkrijgbaar bij het bonnen verkooppunt.
Eenmaal gekochte consumptiemunten zijn alleen per dag geldig, en worden niet ingenomen.

TOILETTEN

Het is niet toegestaan met meerdere bezoekers tegelijk 1 toiletcabine te betreden. Wildplassen is verboden en bij constatering zal de bezoeker van het evenement worden verwijderd.

EHBO

Op het evenement is een EHBO-post aanwezig. Daarnaast zullen de medewerkers van de EHBO de gasten nauwlettend in de gaten houden op onwel wordingen en ongeregeldheden. Volg ten alle tijde de instructies op van onze medewerkers en hulpverlenende instanties. Bij eventuele calamiteiten adviseren we je rustig te blijven en de aanwijzingen van hulpdiensten en organisatie op te volgen.

FOTO, VIDEO, GELUIDSOPNAMEN

Een ieder die het evenement betreedt geeft toestemming voor het maken van video-,foto- en geluidopnamen waar de bezoeker mogelijk in of op voor zal komen. De organisatie kan deze opnamen voor promotionele doeleinden gebruiken.

VOORWERPEN EN OBJECTEN

Het is verboden om podia, tenten, bouwwerken, hekken of andere objecten van de locatie te beklimmen. Het is niet toegestaan voorwerpen en/of objecten van het evenement mee te nemen.

PARKEREN/RIJWIELSTALLING

Fietsen en voertuigen dienen op de daarop aangewezen plaatsen geparkeerd te worden. Indien hier niet aan gehouden wordt, kan het voertuig worden verwijderd. Instructies van de verkeersbegeleiders dienen opgevolgd te worden.

GELUIDSNIVEAU

Op het evenement zal soms harde muziek worden geproduceerd. De organisatie is niet aansprakelijk voor enige nadelige gevolgen die hierdoor eventueel kunnen optreden aan het gehoor.

ROKEN

In alle ruimten van het BCL Treffe en in alle toiletcabines of andere inrichtingen op het evenement geldt een algeheel rookverbod. Het is wel toegestaan te roken in de buitenlucht.

EIGEN RISICO

Betreding van het evenement geschiedt op eigen risico. Het BCL Treffe dan wel de medewerkers die voor de organisatie actief werkzaam zijn, kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel en/of materiële schade dan wel immateriële schade die de bezoeker(s) van de locatie noch binnen, noch buiten het terrein en/of het evenement mochten ondervinden.

OVERIGE SITUATIES

In situaties waar de huisregels niet in voorzien, beslist de organisatie over mogelijk te nemen maatregelen. De beslissing van de organisatie hieromtrent is bindend.
Bij het niet naleven de huisregels zal de toegang worden geweigerd/ontzegd, zonder restitutie van het toegangsbewijs. Indien de toegang wordt geweigerd/ontzegd dient het evenementen direct te worden verlaten.

COMMUNICATIE HUISREGELS

Elke bezoeker wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van deze huisregels. Bij twijfels of opmerkingen neem dan contact op met de organisatie.

Een verkorte versie op hoofdpunten is aan de entree duidelijk zichtbaar te lezen.